To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Prelegenci

Paweł Makowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, GIODO
Od 2010 roku zawodowo związany z Biurem GIODO - najpierw jako asystent Generalnego Inspektora, a od 2014 roku Zastępca Dyrektora Departamentu.Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wieloletni działacz organizacji harcerskich i studenckich.

dr Maciej Kawecki - doktor nauk prawnych. Doradca Ministra Cyfryzacji. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za koordynowanie prac nad nową ustawą o ochronie danych osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.


dr Arwid Mednis - radca prawny, partner współkierujący zespołem TMT kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie administracyjnym,w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie
publiczno-prywatnym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, jest autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej.W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym.
Jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in.z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego.


Maciej Wielkopolan, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
Twórca i współzałożyciel Saski Business Consulting. Założyciel, współwłaściciel i wieloletni Prezes Zarządu Teleperformance Polska, krajowego oddziału największej na świecie firmy outsourcingu Contact Center. Korzystając z doświadczeń korporacji, adaptował je twórczo do potrzeb i warunków rynku polskiego. Zrealizował kilkaset projektów, zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i lokalnym. Doświadczenia zdobyte w Polsce i za granicą pozwalają mu na pełne zrozumienie specyfiki firm o korporacyjnej kulturze organizacji i ich potrzeb w zakresie zarządzania. Przed rozpoczęciem pracy w Teleperformance Polska, wprowadzał na rynek polski płatną telewizję Canal+, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego jednej ze spółek grupy Canal+ Polska. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego w latach 2010-2016, od 2016 pełni funkcję Wizeprezesa Zarządu.


Karolina Gałęzowska - prawnik w zespole TMT kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie administracyjnym,ochronie prywatności,prawie ochrony danych osobowych i prawie telekomunikacyjnym.Jej doświadczenie obejmuje doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych dla podmiotów z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, wywiadowni gospodarczych oraz podmiotów statystyki publicznej. Doradzała przy postępowaniach przed GIODO oraz w zakresie prawa telekomunikacyjnego w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie
prawa lotniczego, w tym doradztwa w ramach postępowań przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Michał Jaworski - dyrektor ds. strategii technologicznej, Członek Zarządu Microsoft sp. z o.o.
Posiada najdłuższy staż w polskim oddziale Microsoft, w którym pracuje od 1994 roku. Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odpowiedzialny za sprawy rozwoju rynku teleinformatycznego (2001-2015), obecnie Wiceprzewodniczący Rady Izby. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania dla informatyzacji Polski (2012). Współpracował przy projekcie foresightowym "Polska 2020", był członkiem zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (2008). Współpracował z unijnym Institute for Prospective Technological Studies, częścią European Research Centre. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2012-2016). Za popularyzację teleinformatyki i wkład w projekty społeczne nagradzany m.in. wyróżnieniem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (2002), nagrodą "Infostar" (2009). Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, specjalność Elektroniczna Aparatura Medyczna. Gościnnie wykładał na kursach MBA organizowanych przez INE PAN i SGH.


Magdalena Koniarska - adwokat w zespole TMT kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, Internetu,komunikacji elektronicznej, prawie własności intelektualnej.
Jej doświadczenie obejmuje postępowania przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych oraz retencji danych dla firm m.in.z sektora telekomunikacyjnego i mediów. Doradzała także w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz prawa pocztowego,w tym w postępowaniach przed Prezesem UKE.

Dominik Thier - radca prawny, Dyrektor Departamentu Zgodności w DNB Bank Polska S.A.
Specjalizuje się w prawie rynku instrumentów pochodnych, prawie bankowym (m.in. outsourcingu bankowym), sankcjach międzynarodowych oraz zagadnieniach związanych z implementacją regulacji europejskich, takich jak MiFID. W bankowości pracuje od 2001 roku, wcześniej jako in-house lawyer, świadcząc pomoc prawną zarówno w bankowości korporacyjnej, jak i w detalicznej, a obecnie zarządzając obszarami Compliance, AML oraz Anti-Fraud. Członek grupy roboczej ds. Rynków OTC przy Związku Banków Polskich. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ZBP ds. MiFID. Wykładowca na konferencjach i warsztatach dotyczących systemu kontroli wewnętrznej, AML, compliance oraz funkcji kontroli. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia z zakresu prawa amerykańskiego przy University of Florida Levin College of Law.


Gerard Karp - adwokat, partner współkierujący zespołem TMT kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, Internetu i komunikacji elektronicznej. Uczestniczył w szeregu globalnych projektów transferu danych osobowych poza EOG (opartych o standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne) oraz
w przygotowaniu i negocjacjach wielostronnych porozumień pomiędzy kilkudziesięcioma zakładami ubezpieczeń w zakresie wzajemnego przekazywania i wymiany informacji w sektorze ubezpieczeniowym. Posiada doświadczenie w pracy dla sektora telekomunikacyjnego, IT oraz mediów,m.in. w zakresie przygotowywania kompleksowych umów wdrożeniowych oraz utrzymaniowych, w tym w modelu  cloud computing.


Grzegorz Gołębiewski - Koordynator ds. prawnych aspektów restrukturyzacji, Poczta Polska S.A.Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w praktyce prawa pracy oraz w zakresie przetwarzania danych osobowych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, a także m.in. alternatywnych formach zatrudnienia, umowach o zakazie konkurencji, regulacjach płacowych oraz obsłudze przedsiębiorców w związku z kontrolami organów zewnętrznych. Posiada wieloletnią praktykę w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych i pokrewnych, w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnianiem oraz w ramach działań marketingowych prowadzonych różnymi kanałami komunikacji. Obecnie pracuje w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A., gdzie koordynuje obsługę prawną spółki w zakresie prawa pracy i danych osobowych.


Piotr Zgierski - radca prawny, in-house lawyer w PAYBACK Polska
Specjalizuje się w ochronie prywatności, prawnych aspektach e-commerce oraz marketingu. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo prawne
z zakresu ochrony danych osobowych w kraju i zagranicą. Członek międzynarodowej grupy roboczej koordynującej wdrożenie RODO w ramach spółek grupy PAYBACK w Europie. Odpowiada za realizację projektu w Polsce.Dr inż. Janusz Cendrowski - kierownik produktu, Asseco Data Systems S.A.
W zakres jego obowiązków wchodzą projekty w zakresie architektury bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, wdrożenia i audyty systemów ISMS, systemów SIEM, urządzeń HSM, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania oraz związane aspekty prawne i normalizacyjne. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia kryteriów oceny produktów zabezpieczeń, w szczególności urządzeń i oprogramowania kryptograficznego.
Od 1994 roku działa w Komitecie Technicznym 182 "Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych" przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, gdzie aktualnie reprezentuje ADS SA. Współautor wielu polskich norm w dziedzinie technik zabezpieczeń.
Od wielu lat publikuje artykuły i występuje na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu, jest wykładowcą na podyplomowych studiach na Politechnice Warszawskiej. Członek ISACA Warsaw Chapter. Posiada certyfikaty CISA, CRISC, CEH, audytora wiodącego ISO 27001, audytora wiodącego ISO 22301 oraz audytora wewnętrznego ISO 20000. Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki.


Łukasz Łyczkowski - adwokat zajmujący się ochroną danych osobowych i prawnymi aspektami Internetu, Znanylekarz.pl
Doradza przy wdrażaniu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach. Specjalizuje się również w doradztwie prawnym dla usługodawców internetowych we wszystkich aspektach ich działalności, w tym prawach konsumenta i regulacjach prawnych mających znaczenie dla e-commerce. Legitymuje się dużym doświadczeniem w prawie autorskim doradzając jednej z największych organizacji zbiorowego zarządzania.


Andrzej Targosz - CEO / Founder, Eventory
Wizjoner, pasjonat nowych technologii, ale przede wszystkim biznesmenem i twórca m.in. Eventory i PROidea. 
Pomysłodawca inicjatyw łączących ekspertów IT, takich jak CONFidence czy PLNOG. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył Automatykę i Robotykę. Jednym z jego najbardziej dynamicznych przedsięwzięć jest PROIDEA - Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej. Założona we współpracy z Cisco, od 12 lat poszerza wiedzę specjalistów z branży dostaw usług internetowych, organizując szereg konferencji, spotkań i innych wydarzeń networkingowych. Mimo tak licznych aktywności najważniejszą rolę w jego życiu odgrywa rodzina, czyli żona i piątka dzieci.Krzysztof Grabczak - Sales Director Enterprise Security and Identity Governance, ORACLE
W latach 1997 - 2010 zaangażowany w obszar rozwoju biznesu i sprzedaż w firmach BULL Polska, SAS Institute oraz Sun Microsystem. Od 2010 w Oracle Polska odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań z obszaru Bezpieczeństwa Informacji oraz Zarządzania Tożsamością początkowo dla rynku polskiego obecnie również na terytorium Austrii, Rumunii i krajów Bałtyckich. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.